Huurvoorwaarden

Sonnevijver B59 kun je reserveren op de pagina Prijzen, boeken Sonnevijver B59 daar staat alles vermeld over de beschikbaarheid en de prijzen van de vakantiewoning. Mochten er zaken niet helemaal duidelijk zijn, dan kun je mailen met je vraag naar de verhuurder.

HUURVOORWAARDEN

Sonnevijver B59 wordt verhuurd door Klaas Veenbaas en Amarens Schuurmans (verder genomed als verhuurder). De volgende huurvoorwaarden gelden voor de verhuur van de vakantiewoning Sonnevijver B59 voor de huurder.

Aanmelding/Boeking
1.1 De aanvaarding kan alleen plaatsvinden via verhuurder. Boeking gaat op basis van beschikbaarheid en uiteindelijke beoordeling van de verhuurder.
1.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) huurder(s) is (zijn) voor zijn (hun) deel aansprakelijk.

Betalingsvoorwaarden
2.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient per omgaande een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de bruto huursom.

2.2 Het restant van de huursom moet uiterlijk 3 (drie) weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door verhuurder schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Verhuurder heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6.2 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

2.3 Indien de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Huursom
3.1 De gepubliceerde huursom is exclusief een annuleringskostenverzekering. Huurder is derhalve zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dergelijke verzekering.

3.2  Bruto huursom is netto huursom incusief toeslagen voor schoonmaak, bedlinnen etc. en de borg.

3.2 Na tijdige betaling van de gehele huursom zal verhuurder voor de aankomstdatum van het geboekte verblijf de huursom niet wijzigen.

3.3 Het borg bedrag wordt uiterlijk een week na afloop van de huurperiode terug gestort op de rekening van de huurder. Enige gebreken in het nakomen van onderstaande artikelen kan in mindering gebracht worden op de borg restitutie.

3.4 De huurbedragen op verschillende websites waar deze vakantiewoning wordt vertoond, kunnen verschillen. De huurprijs van de site van boeking is de geldige huurprijs. Afwijkingen hebben te maken met toeslagen en voorwaarden van die betreffende websites.

Aantal deelnemers/dieren
4.1 De beschrijving van de woningen vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen van het geboekte. Dit aantal mag alleen na schriftelijke toestemming van verhuurder overschreden worden. Bij overschrijding zonder toestemming wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantie woning geweigerd zonder aanspraak tot restitutie van de huursom.

4.2 Huisdieren zijn niet toegestaan zonder vooraf verleende schriftelijke toestemming van Verhuurder.

Roken
5.1 Het is niet toegestaan in het gehuurde te roken.

Annulering, wijziging door de huurder, vervangende huurder
6.1 De huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of veranderen of een vervangende huurder aanwijzen. Dit dient in elk geval schriftelijk te worden meegedeeld en nieuwe huurder dient te worden geaccepteerd door verhuurder.

6.2 De annuleringskosten zijn als volgt:
a. bij annulering tot 6 weken voor de geplande aankomstdag: 20% van de netto huursom;
b. bij annulering vanaf  6 weken tot 4 weken voor de geplande aankomstdag: 40% van de netto huursom;
c. bij annulering vanaf  4 weken tot 2 weken voor de geplande aankomstdag: 60% van de netto huursom;
d. bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor de geplande aankomstdag: 80% van de nettot huursom;
e. bij annulering vanaf 1 week tot de geplande aankomstdag: 100% van de netto huursom

6.3 Naamsverandering is kosteloos indien huurperiode en het maximum aantal personen gelijk blijven.

Verantwoordelijkheid van verhuurder
7.1 Verhuurder is verantwoordelijk voor een juiste brochure – en website beschrijving van het huurobject.

7.2 Verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Verhuurder zal binnen 48 uur een alternatief minstens gelijkwaardig voorstel aanbieden, indien mogelijk voor verhuurder. Indien huurder hiermee niet akkoord gaat, dient deze dit binnen 3 dagen te melden. In dat geval heeft verhuurder het recht de overeenkomst op te zeggen. De Huurder heeft in dat geval recht op restitutie of kwijtschelding van de huursom.

7.3 Verhuurder heeft ook het recht de overeenkomst op niet wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de huurder de overeenkomst slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Uitsluiting van verantwoordelijkheid
8.1 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor veranderingen die geen betrekking hebben op het huurobject, zoals bijvoorbeeld adviezen van waterschap in verband met de kwaliteit van zwemwater, alsmede plaatselijke tarieven/belastingen en voor weg- en andere bouwwerkzaamheden, enz.

8.2 In geval van annulering door overmacht zoals oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van eigenaar e.d. kan verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden. Wanneer, buiten de schuld van verhuurder, de overeenkomst ontbonden wordt, heeft de huurder recht op een gelijkwaardig of beter alternatief of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom.

8.3 Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de verhuurder niet.

8.4 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel die aan personen en/of bezittingen van personen wordt toegebracht door gebruik van de in of om de gehuurde aanwezige voorzieningen.

Verantwoordelijkheid huurder
9.1 De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde conform de regels die uiteen zijn gezet in de gebruiksaanwijzing van het gehuurde. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schades die door huurder of medehuurders veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf.

9.2 De huurder is verplicht het huis in opgeruimde staat achter te laten conform het gestelde in de gebruiksaanwijzing van het gehuurde. Dat betekent dat de vakantiewoning bezemschoon wordt achtergelaten en er geen vaat meer in de vaatwasser staat. Schoonmaakkosten zijn verplicht inbegrepen in de huursom. Bij nalatigheid van de huurder kan hier worden ingehouden op het borg bedrag.

Klachten met betrekking tot het gehuurde/meldingsplicht
10.1 Eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende de gehuurde accommodatie dient u altijd onverwijld te melden bij de verhuurder

10.2 Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet u uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer een schriftelijk en gemotiveerd schrijven indienen bij verhuurder

10.3 Een vroegtijdig vertrek, zonder verhuurder daarvan op de hoogte te hebben gebracht, of het zich niet houden aan punt 11.1 vrijwaart verhuurder van elke acceptatie van een klacht of elke vorm van restitutie.

Klachten van derden jegens huurder/meldingsplicht
11.1 Eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende overlast welke veroorzaakt wordt door huurder dienen bij huurder te worden gemeld zodat huurder de mogelijkheid heeft om de overlast te verhelpen.

11.2 Verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst terstond te ontbinden indien sprake is van herhaaldelijke ernstige overlast voor naastgelegen woningen. Huurder maakt geen aanspraak op enige vorm van restitutie.